Immense Wise - TỔNG HỢP CÁC KÍ TỰ ĐẶC BIỆT-ĐỘC ĐÁO, ĐẸP, NGỘ NGHĨNH http://immensewise.com/story.php?title=t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-cac-ki-t%E1%BB%B1-d%E1%BA%B7c-biet-doc-dao-d%E1%BA%B9p-ngo-nghinh Bạn đã quá nhàm chán với các kí tự bình thường trong game hay những ứng dụng chat, MXH? Các bạn muốn sửa lại tên của bản thân mình hoặc nhắn tin với các bạn có những biểu trưng kí tự đặc biệt? Các bạn mong muốn tạo ra cá tính của bản thân mình qua những mẫu nhắn tin hoặ Fri, 19 Jan 2018 10:04:03 UTC en