Immense Wise - فروش طلا http://immensewise.com/story.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B7%D9%84%D8%A7 گوشواره‌ی مناسب برای چهره‌های گرد اگر دارای صورتی گرد هستید، به این معنی که فاصله‌ی دو گونه‌ی شما با اندازه‌ی چانه‌تان چندان فرقی ندارد، باید از گوشواره‌های بلند و آویزان استفاده کنید. گوشواره‌های آویزان و بلند چهره‌ی شما را کمی بلندتر نشان داده و باعث می‌شوند که گردی صورت شما کمتر به چشم بیاید. این گوشواره‌ها شکل صورت شما را جذاب‌تر کرده و بهترین انتخاب برای شما هستند. Sun, 11 Feb 2018 21:05:48 UTC en